Voorbeelden van gebruikers van ViOn

Wold & Waard

Wold & Waard

Nooit meer discussie over hoeveelheden

Eenduidige opnamesystematiek, de onderhoudhoudsoffertes transparant maken, registratie van mutaties tijdens uitvoering en monitoring van de probleemcomplexen. Dit zijn de doelstellingen die Wold & Waard wil bereiken met de softwareoplossing van Visual Solutions.

Wold & Waard is een woningcorporatie met ongeveer 4.900 woningen en is gelegen in het Westerkwartier van de provincie Groningen. Het planmatig onderhoud aan de buitenschil van de woning wordt in een cyclus van 6 jaar uitgevoerd door vier vaste onderhoudspartijen die middels een vastgestelde prestatieovereenkomst het woningbezit onderhouden. 

We zijn het digitalisatieproject gestart met een vooroverleg over de onderhoudsvisie van Wold & Waard en de rol van onze softwareoplossing om deze doelen te bereiken. Wold & Waard sprak de behoefte uit aan een meer eenduidige manier van vastgoedbeheer voor de gevel. In het overleg kwam criteria naarvoren wat er van de softwareoplossing werd verwacht en waar het proces ondersteund moest worden.
Uit analyses van de onderhoudsvisie, posten uit de meerjaren onderhoudsbegroting en bestaande werkomschrijvingen hebben we de implementatiestrategie bepaald. De onderhoudcyclus hebben we opgedeeld in vier unieke digitale projectfases. De tekening dient hierbij als onderlegger en wordt als het ware elke keer geupdate. Het mooie hieraan is dat elke fase behouden blijft en in een ook later nog geraadpleegd kan worden.
Stadium 1, de inventarisatie
Als startpunt hebben we de geveltekeningen voorzien van data en uniek op adres gezet. De tekeningen dienen hier met name voor de inventarisatierapportage.

Stadium 2, de inspectie
De inspectietekeningen worden uitgeleverd aan de desbetreffende onderhoudspartijen die er op hun beurt inspectiecodes op plaatsen. Na de inspectie worden de gegevens uit de database gehaald en verwerkt in rapportages. Het onderhoudsbedrijf verwerkt de gegevens in hun onderhoudsofferte.

Stadium 3, de uitvoering
De uitvoeringstekening is de basis voor de opdracht planmatig onderhoud. Wold & Waard toetst de offertes en inspectiebevindingen aan de hand van de prestatieovereenkomst. De mutaties ten aanzien van de offerte wordt terug gekoppeld aan het onderhoudsbedrijf.
Stadium 4, as-built
In het laatste stadium dienen de tekeningen voor het meer- en minderwerk. Hierop wordt precies geregistreerd wat er daadwerkelijk gebeurt in de uitvoeringsfase van het complex. Voorafgaand aan een digitalisatieproject is het belangrijk alle te inventariseren en te onderhouden elementen duidelijk vast te leggen. Dit doen we middels een inventarisatie- en inspectiesystematiek. Hierin staan de elementen die we tijdens het project gaan visualiseren en registreren in de database. 

Op 12 maart hebben we een kick-off meeting gehouden met Wold & Waard en de vier onderhoudspartijen en is de concept projectsystematiek gepresenteerd. Door de onderhoudspartijen aan het begin van het project al te betrekken ontstaat er een gezonde vorm van ketensamenwerking die het digitalisatieproces ten goede komt. Aan de hand van de feedback is de systematiek op een aantal plaatsen aangepast waarna we de inventarisatie zijn begonnen.
Begin mei zijn de woningen voor dit planjaar ingemeten en gedigitaliseerd in onze softwareoplossing. We zijn inmiddels stadium 2 al gepasseerd en krijgen positieve feedback op de implementatie. De communicatie middels tekeningen en de verkregen data verloopt een stuk transparanter dan voorheen. De knoppen voor het strategisch beheer van het vastgoed zijn op deze manier een stuk transparanter en beter te bedienen.

Printen